Brobygning

På SOM-linjen er eleven i 4 brobygningsforløb fordelt på:

 •   Hotel og restaurantskolen
 •   Cph West Linjen Sundhed og skønhed (NEXT KBH)
 •   SoSu C
 •   Cph West EUD Business (NEXT KBH)

 

I disse forløb præsenteres eleverne for teori og praktisk erfaring inden for sundhed, omsorg og mad, hvilket arbejder tværfagligt sammen med den daglige undervisning, således at Som-linjen bliver en målrettet opkvalificering mod ungdomsuddannelserne indenfor dette erhvervsmæssige område.

Valgfagene på Som-linjen er: sundhed og sociale forhold, uddannelses -, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering samt iværksætter. Valgfagene gør at eleven tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet
 • udøve fysisk, psykisk og social omsorg
 • forstå sammenhængen mellem menneskers sociale forhold, levevilkår og livsstil
 • vide hvordan man forebygger sygdom og fremmer sundhed
 • kende til hygiejne, brandbekæmpelse, førstehjælp samt arbejdsmiljø
 • kende til sammenhængen mellem fysisk aktivitet, kost og sundhed
 • kende til kulturelle normer og værdier, der har betydning for familie- og arbejdsliv
 • forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder
 • erkende egne forventninger og forudsætninger og blive i stand til at udarbejde en personlig uddannelses- og handlingsplan.
 • anvende faglige begreber, som har relation til uddannelse og erhverv
 • opnå viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder
 • kende til erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt samt muligheder for studieophold og uddannelser i udlandet
 • kende til ansættelsesformer og -vilkår i offentlige og private virksomheder
 • opbygge netværk og etablere samarbejde med erhvervsliv og relevante uddannelsessteder
 • håndtere og beherske begreber som tavshedspligt, etik og moral
 • forstå interaktionen mellem professionel og klient, patient, borger
 • gennemføre konkrete projekter, herunder planlægning af arbejdsproces og idéudviklingsforløb samt vurdere og reflektere.

Eleven kan derudover mulighed for at erhverve sig hygiejne-, brandbekæmpelses- samt førstehjælpsbevis. Ydermere skal eleven i erhvervspraktik, hvor eleven kan anvende tilegnet teoretiske og praktiske viden samt etablere et erhvervsmæssigt netværk. Desuden arbejder eleven målrettet med ansøgningsskrivning og CV udbygning i forbindelse med den obligatoriske uddannelsesplan. Afslutningsvist udarbejdes et teoretisk og praktisk projekt der inkluderer elementer fra brobygningsperioderne, valgfagene og den almene undervisning, og som vurderes af eksterne censorer med karakter og udtalelse af projekt samt den mundtlige fremlæggelse.